Jitka Šišková specializace

Úvod

Profil

Specializace

Služby

Ceník

Kontakt

Dopravní nehoda – škoda na zdraví a na majetku

 

Advokátní kancelář Mgr. Jitky Nedvídkové je specialistou na náhrady škod vzniklých při dopravních nehodách.

Nejenom, že se můžete stát samotným viníkem dopravní nehody a svým jednáním tak založit odpovědnost za trestný čin či přestupek, ale můžete se stát i poškozeným, pokud Vám byla při dopravní nehodě způsobena škoda na majetku, na zdraví či jiná újma.

 

V případě, kdy se stanete účastníkem dopravní nehody, kterou jste nezavinili, jsou Vám veškeré způsobené škody hrazeny z tzv. povinného ručení viníka dopravní nehody. Naopak v případě zaviněné dopravní nehody je podstatné, zda máte uzavřené pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

 

Škoda na zdraví

Škoda na zdraví je tou nejbolestnější škodou, kterou lze vůbec nahradit. Při uplatňování náhrady škody na zdraví se rozlišuje několik nároků:

 • náhrada za bolesti (bolestné) a další nemajetkové újmy,
 • náhrada za ztížení společenského uplatnění,
 • odškodnění pozůstalým při usmrcení příbuzného,
 • náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti,
 • náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě,
 • náhrada za ztrátu na důchodu,
 • náhrada nákladů na výživu pozůstalým a náklady pohřbu,
 • náhrada účelných nákladů spojených s léčením.

 

Uplatnění náhrady škody na zdraví je poměrně komplikované, neboť se často neobejde bez znaleckých posudků a dalšího dokazování.

 

Důležité však je, že pojišťovny se vždy snaží pojistné krytí minimalizovat a nemusí Vás vůbec upozornit na nároky, které Vám v důsledku dopravní nehody vznikly. Je tedy na místě obrátit se na odborníka, který Vaše nároky posoudí a zastoupí Vás při jednání s pojišťovnami tak, abyste získali kompenzaci z dopravní nehody v maximální výši.

 

Škoda na majetku

Pokud Vám při dopravní nehodě, popř. i jiné události (vandalismus, střet se zvěří, krádež vozidla či některé jeho části apod.) vznikne škoda na vozidle či jiných věcech, může být hrazena z tzv. povinného ručení viníka dopravní nehody nebo z tzv. havarijního pojištění.

 

Shrnutí možných nároků:

 • náklady na opravu vozidla,
 • nárok na náhradu poškozených nebo zničených věcí,
 • náklady na náhradní vozidlo po dobu opravy Vašeho vozidla,
 • ušlý zisk v případě podnikatelů.

 

I v těchto případech se pojišťovny mnohdy uchylují k neoprávněnému krácení Vašich nároků a spoléhají na to, že své nároky nebudete uplatňovat soudní cestou.

 

Neváhejte se tedy na nás obrátit a požádat o konzultaci či zastoupení v jednání s pojišťovnami, popř. v soudním sporu o pojistné plnění. Veškeré nároky se nejprve snažíme u pojišťoven vymoci mimosoudně, teprve pokud nejsou Vaše nároky uznány, přistupujeme k žalobě.

Mgr. Jitka Nedvídková, Palackého 518/14, 769 01 Holešov, tel.: +420 737 168 657, e-mail: nedvidkova@aknedvidkova.cz