Jitka Šišková služby

Úvod

Profil

Specializace

Služby

Ceník

Kontakt

Občanské právo

 

Právní vztahy mezi soukromými osobami se nejčastěji realizují v rámci občanského práva. Může se jednat o ochranu osobnosti, sousedské vztahy, nakládání s peněžitými nebo jinými majetkovými hodnotami, ale také o dědění, náhradu škody či autorská práva. V oblasti občanského a obecného soukromého práva poskytujeme nejčastěji právní pomoc v takových případech, jakou jsou:

 

 • sepis žalobních návrhů a jiných podání,
 • zpracování a připomínkování občanskoprávních smluv, asistence při uzavírání smluv, výpovědi a odstoupení od smluv,
 • práva spotřebitelů,
 • ochrana osobnosti,
 • nájemní a podnájemní vztahy,
 • právo nemovitostí, zajištění znaleckých posudků,
 • vlastnické právo a spoluvlastnické vztahy,
 • sousedská práva,
 • věcná břemena,
 • odpovědnost za škodu a náhrada škody,
 • bezdůvodné obohacení,
 • majetkové vztahy mezi manžely,
 • rozvody manželství,
 • vypořádání společného jmění manželů,
 • úprava poměrů k nezletilým dětem,
 • dědické právo,
 • vymáhání peněžitých i nepeněžitých závazků, zajištění pohledávek,
 • zbavení způsobilosti k právním úkonům apod.

 

Všechny popsané oblasti mají svou stránku hmotněprávní a procesní. Právní pomoc poskytujeme klientům samozřejmě i při zastupování v řízeních soudních či mimosoudních, včetně řízení exekučních.

Mgr. Jitka Nedvídková, Palackého 518/14, 769 01 Holešov, tel.: +420 737 168 657, e-mail: nedvidkova@aknedvidkova.cz